Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Liberty Gospel Choir (hierna “LGC”) verwerkt van haar deelnemers, bestuursleden en andere geïnteresseerden. 

Indien je deelnemer bent of wordt van LGC, of om een andere reden persoonsgegevens aan LGC verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. 

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: secretaris van LGC, p/a Roerstraat 17, 6541 TB Nijmegen, telefoonnummer 0645192724, KvK-nummer 59435216. 
De functionaris deelnemerbeheer is bereikbaar via libertygospelchoir@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt LGC en voor welk doel 

2.1 In het kader van jouw deelnemerschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

  • voor- en achternaam 
  • adresgegevens 
  • telefoonnummer en e-mailadres 
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie: stemgroep, Facebook ja/nee, toestemming AVG ja/nee/gedeeltelijk

2.1. LGC verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over deelnemerschap, aan- en afmelden voor optredens, onderlinge communicatie per post, telefoon, mail .
  • je naam wordt gebruikt om te controleren bij wie een bankoverschrijving hoort.
  • je naam en je mailadres worden na afloop van het deelnemerschap gebruikt om je op de hoogte te houden van optredens van LGC. Via een afmeldlink in mailingen kun je afmelden voor deze mailingen.

3. Bewaartermijnen 
LGC verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het deelnemerschap. Na afloop van het deelnemerschap bewaart LGC het mailadres voor adverteren over optredens tenzij je aangeeft dit niet meer te willen. 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LGC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De dropbox is niet toegankelijk voor derden. Wij verstrekken de gegevens van de deelnemers niet aan derden, met uitzondering van die van de bestuursleden. Van de bestuursleden worden de gegevens verstrekt aan derden zoals Kamer van Koophandel, notaris, Yourhosting, SIDN (domeinnaam), Gemeente Nijmegen, BUMA en diverse organisaties die contact met ons hebben voor optredens. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst. 
 

5. Inzagerecht, verwijdering, wijziging, vragen en klachten 

5.1. Via de secretaris van LGC kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LGC zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hiervan hierover informeren 

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met de secretaris van LGC 

5.3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop LGC je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris van LGC of met de voorzitter van het bestuur van LGC 

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan libertygospelchoir@gmail.com 

6. Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.libertygospel.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken